GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan ‘Laakweg 1, Nootdorp’, Pijnacker-Nootdorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Laakweg 1, Nootdorp’ met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’ voor de bouw van één woning. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een wijzigingsbevoegdheid die in het genoemde bestemmingsplan is opgenomen. Daarmee wordt de bestemming ‘Bedrijf’ omgezet in de bestemming ‘Wonen’. Wanneer een vergunning voor het bouwen van de woning wordt aangevraagd, moet de bedrijfsloods gesloopt zijn. ZienswijzenTijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling RBG, team Ruimte tel. 14 015. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.Het college van Pijnacker-NootdorpPijnacker-Nootdorp, 20 december 2023.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Pijnacker. Bekijk alle Bekendmakingen Pijnacker in .

https://pijnackerkrant.nl/bekendmakingen-pijnacker/

Deel dit bericht:

Redactie Pijnackerkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Pijnackerkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Pijnacker.

Gerelateerde berichten